Algemene voorwaarden
ARTIKEL 1 - DEFINITIES
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
• Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
• Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst (op afstand) aangaat met FashionConcepting B.V.;
• Dag: kalenderdag;
• Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten, waarvan de leverings- en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;
• Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
• Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
• Ondernemer: FashionConcepting B.V., vertegenwoordigd door FashionConcepting B.V.
• Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
• Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen.

ARTIKEL 2 - IDENTITEIT VAN DE ONDERNEMER
• Naam ondernemer: FashionConcepting B.V.
• E-mailadres: contact@nanami.nl
• KvK-nummer: 01140507
• BTW-nummer: NL820151786B01
• Bank - NL63RABO0320586928

ARTIKEL 3 - TOEPASSELIJKHEID
• Uitsluitend het Nederlands recht en deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle bestellingen bij FashionConcepting B.V. en bij alle leveringen aan de klant.
• De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt nadrukkelijk uitgesloten.

ARTIKEL 4 - RECHT
• Op alle overeenkomsten tussen FashionConcepting B.V. en de klant en alle aanbiedingen van FashionConcepting B.V. aan de klant is Nederlands recht van toepassing.
• Alle mogelijke geschillen die voortvloeien uit de in het voorgaande lid genoemde overeenkomsten en aanbiedingen zullen worden voorgelegd aan een bevoegde rechter in de regio Groningen, tenzij FashionConcepting B.V. ervoor kiest om een geschil voor te leggen aan een andere bevoegde rechter.

ARTIKEL 5 - CORRESPONDENTIE
• Alle correspondentie gaat via email, ook facturen en eventuele betalingsherinneringen.
• De klant is verplicht om een emailadres aan FashionConcepting B.V. op te geven waarop hij mail kan ontvangen; wijzigingen moeten meteen aan FashionConcepting B.V. worden doorgegeven op de manier die FashionConcepting B.V. voorschrijft.
• Email die verstuurd is naar het emailadres van de klant wordt geacht aangekomen te zijn.

ARTIKEL 6 - WIJZIGING ALGEMENE VOORWAARDEN
• FashionConcepting B.V. is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van FashionConcepting B.V. is daarvoor afdoende. Het is aan FashionConcepting B.V. om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

ARTIKEL 7 - ONTBINDENDE VOORWAARDEN
FashionConcepting B.V. is gerechtigd een overeenkomst te ontbinden zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst indien:
• het faillissement van de klant wordt of is uitgesproken;
• klant surseance van betaling aanvraagt;
• aan klant surseance van betaling verleend is;
• klant de bevoegdheid over (een deel van) zijn vermogen kwijtraakt door beslaglegging of een andere oorzaak;
• FashionConcepting B.V. gegronde redenen heeft te twijfelen aan het vermogen van de klant om (tijdig) aan zijn verplichtingen te voldoen;
• klant handelt in strijd met één of meer van deze voorwaarden.

ARTIKEL 8 - PRIJZEN EN TARIEVEN
• Levering van producten en diensten geschiedt tegen de op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst door FashionConcepting B.V. gehanteerde prijzen en tarieven.
• Alle genoemde prijzen op FashionConcepting B.V. zijn in Euro (€) en zijn inclusief B.T.W. en exclusief verzendkosten.
• FashionConcepting B.V. hanteert de BTW percentages zoals deze door de Nederlandse Overheid. Voor opdrachtgevers buiten Nederland bestaat de mogelijkheid om exclusief BTW te factureren, indien FashionConcepting B.V. tijdig het BTW nummer van de betreffende klant heeft ontvangen.
• De hoogte van de verzendkosten zijn gebaseerd op de tarieven van PostNL voor zendingen binnen Nederland.
• FashionConcepting B.V. behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden vanaf het moment waarop deze door FashionConcepting B.V. worden ingevoerd.

ARTIKEL 9 - AANBOD, BESTELLING EN TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST
• Alle offertes en aanbiedingen van FashionConcepting B.V. zijn geheel vrijblijvend.
• Indien een klant een offerte of aanbieding van FashionConcepting B.V. aanvaard, heeft FashionConcepting B.V. het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door de klant te herroepen.
• Offertes en aanbiedingen zijn maximaal veertien dagen geldig, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.
• De overeenkomst komt tot stand door het plaatsen van een bestelling via FashionConcepting B.V. of een mondelinge (telefonische) bestelling en aanvaarding daarvan door FashionConcepting B.V..
• Op FashionConcepting B.V. rust geen enkele verplichting om de klant middelen ter beschikking te stellen om invoerfouten door de klant te kunnen opsporen of corrigeren. Tussen partijen geldt de inhoud van de opdracht of bestelling van de klant zoals deze door FashionConcepting B.V. is ontvangen, als juist. Fouten bij de invoer van de bestelling en andere fouten gemaakt bij het verstrekken van de bestelling of opdracht komen voor rekening en risico van de klant.
• Bij overeenkomsten die langs elektronische weg tot stand gekomen zijn, is het gearchiveerde exemplaar niet voor de klant toegankelijk.
• Modelwijzigingen van producten, wijzigingen van besteleenheden worden door FashionConcepting B.V. voorbehouden.

ARTIKEL 10 - FACTURATIE EN BETALING
• Bij het totstandkomen van de overeenkomst genereert het systeem direct een factuur, welke de klant ontvangt via email;
• De betaling van deze factuur dient de klant te verrichten alvorens FashionConcepting B.V. de bestelde goederen ter verzending aanbiedt, tenzij schriftelijk anders overeengekomen;
• Betaling van de factuur kan op diverse manieren gebeuren, bijvoorbeeld via iDeal, via een bank- of giro-overschrijving;
• De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan FashionConcepting B.V. te melden;
• In geval van wanbetaling van de klant heeft FashionConcepting B.V. behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

ARTIKEL 11 - VERZENDING
• Alle bestellingen worden door PostNL verstuurd.
• Vanaf het moment dat FashionConcepting B.V. de bestelling aanbiedt tot de ontvangst bij de klant, of het opgegeven afleveradres, gelden de Algemene Voorwaarden van PostNL, zie http://www.postnl.nl/voorthuis/site/disclaimer/
• Alle bestellingen worden door FashionConcepting B.V. degelijk verpakt en voorzien van een adreslabel met zowel een verzend als een retouradres (FashionConcepting B.V.).
• Schade tijdens de verzending is voor rekening en risico van de klant.
• Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan FashionConcepting B.V. kenbaar heeft gemaakt.
• Het niet (tijdig) aankomen van een bestelling is voor rekening en risico van de klant. FashionConcepting B.V. is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit een overschrijding van de leveringstermijn.
• Opgegeven levertijden zijn slechts streeftijden, ingaande zodra alle gegevens die nodig zijn voor de bestelling in ons bezit zijn en zijn derhalve niet bindend. Bij overschrijding daarvan, bijvoorbeeld door latere levering door de post, kan de klant derhalve geen rechten jegens ons doen gelden.
• FashionConcepting B.V. is gerechtigd de nakoming van verplichtingen jegens klant op te schorten, zolang de klant niet al zijn (betalings)verplichtingen heeft voldaan.

ARTIKEL 12 - HERROEPINGSRECHT / RETOUR
• Bij de aankoop van producten heeft de klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de klant of een vooraf door de klant aangewezen en aan FashionConcepting B.V. bekend gemaakte vertegenwoordiger.
• Tijdens de bedenktijd zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door FashionConcepting B.V. verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
• Indien de klant gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
• Indien de klant een bedrag betaald heeft, zal FashionConcepting B.V. dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen, exclusief de oorspronkelijke verzendkosten.

ARTIKEL 13 - CONFORMITEIT EN GARANTIE
• FashionConcepting B.V. staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat FashionConcepting B.V. er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
• Een door FashionConcepting B.V., fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de klant op grond van de overeenkomst tegenover FashionConcepting B.V. kan doen gelden.

ARTIKEL 14 - OVERMACHT
• Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die FashionConcepting B.V. of klant niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan de schuld van FashionConcepting B.V. of klant, noch krachtens de wet, rechtshandelingen of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van FashionConcepting B.V. of klant komt.
• Indien bestelde artikelen tijdelijk niet voorradig zijn, is FashionConcepting B.V. gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende welke de tijdelijke overmacht voortduurt.
• In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop FashionConcepting B.V. of klant geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van producten of diensten onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een product is uitverkocht en herdruk niet plaatsvindt, is FashionConcepting B.V. respectievelijk klant gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden.
• In geval van overmacht bij FashionConcepting B.V. kan klant geen vergoeding van door hem geleden schade van FashionConcepting B.V. vorderen, onverminderd het bepaalde in artikel 6:78 BW

ARTIKEL 15 - RECLAMATIES
• Reclamaties dienen, voor zover het een duidelijke klacht betreft, uiterlijk binnen twee weken, na levering van de door de klant gegeven opdracht, kenbaar gemaakt worden via email. Bij gegronde klachten kan uitsluitend aanspraak gemaakt worden op het opnieuw uitvoeren van de opdracht, of gelijkwaardig indien de oorspronkelijke producten niet meer leverbaar zijn.
• Retourzendingen zijn voor rekening en risico van de klant.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2017 - 2024 NANAMI | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel